Sääntömuutoksia
3.11.2011 13:14 Uutiset / Turun Urheilutoimittajien Kerho
Säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue, tarkoitus ja toimintamuodot


1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Urheilutoimittajien Kerho ry ja kotipaikka Turun kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä yhdistys.

Yhdistyksen toiminta-alue on Varsinais-Suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia urheilutoimittajien sekä muiden urheilusta kirjoittavien, selostavi-en tai urheilutiedotuksen parissa työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä, kehittää heidän ammattitaitoaan ja yhteistoimintaa sekä tukea ja edesauttaa toiminta-alueen urheilun kehitystä ja eteenpäinmenoa.

3 §

Edellisessä pykälässä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 toimii sitoutumattomana, voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä yhteisönä säännöistä ilmenevällä yhdistyslain mahdollistamalla tavalla
2 liittää jäsenet kiinteään yhteistoimintaan
3 järjestää neuvottelu-, esitelmä-, opinto- ja virkistystilaisuuksia
4 myöntää opinto- ja virkistysapurahoja
5 pitää yhteyttä alueen urheilun toimihenkilöihin, järjestöihin ja seuroihin
6 kuuluu jäsenenä Urheilutoimittajain Liitto ry:hyn
7 voi harjoittaa liikunta-alaan kuuluvaa tiedotus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa

Yhdistys voi hankkia varoja toimintaansa harjoittamalla ravintola-, kahvila- tai kioskiliikettä, järjestämällä huvitilaisuuksia, ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntavälineitä ja -varusteita sekä liikunta-alan kirjallisuutta ja muita julkaisuja ja tallenteita.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

4 §

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla sanoma-, urheilu- ja aikakauslehtien, uutistoimistojen, radion ja television urheilutoimittajat ja säännöllisesti urheilusta kirjoittavat tai selostavat henkilöt sekä muut urheilusta tiedottavat ja urheilun tiedottamista edistävät henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi kirjallisen hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua vapaajäseniä, kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajan. Viimeksi mainitulla paikalla voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Vapaajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään 20 vuotta ja suorittanut jäsenmaksunsa tältä ajalta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka urheilutoimittajan työssä tai muuten on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tai urheilutoimittajatyön hyväksi. Vapaa- ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lain mukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on kuultava kyseistä jäsentä, paitsi milloin kyseessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

5 §

Varsinaisten jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään 31. tammikuuta.

Vapaa- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksusta. Varusmiehenä palveleva yhdistyksen jäsen on vapaa yhden vuoden jäsenmaksusta. Sairaan tai työttömän tai muuten suuriin vaikeuksiin joutuneen jäsenen voi yhdistyksen hallitus vapauttaa jäsenmaksusta määräajaksi.

Toimielimet

6 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa alaisuudessaan toimivia jaostoja ja työryhmiä sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.

7 §

Päätäntävalta yhdistyksessä on sen kokouksella. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Kevätkokouksessa

1 todetaan kokouksen laillisuus

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien niistä anta-ma
tarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

4 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille

5 käsitellään muut esityslistalla olevat yhdistyksen hallituksen tai jäsenten 7. pykälän
mukaisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

1 todetaan kokouksen laillisuus

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

4 päätetään toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista

5 vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

6 valitaan
- hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
- hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle

7 valitaan vähintään yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

8 käsitellään muut esityslistalla olevat yhdistyksen hallituksen tai jäsenten 7. pykälän
mukaisesti esittämät asiat

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten helmikuun 15. päivään mennessä ja syyskokousta varten lokakuun 15. päivään mennessä.

8 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen päätöksellä tai milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Kokous on tällöin kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 §

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikaan mennessä suorittaneella varsinaisella jäsenellä sekä vapaa- ja kunniajäsenillä ja kunniapuheen-johtajalla.

Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni.

10 §

Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa tapauksissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

11 §

Hallituksen on lähetettävä kutsu ja esityslista yhdistyksen kokoukseen jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

Hallitus

12 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitsee yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on puolet vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla erovuo-roiset määrätään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus määrittää jäsentensä työnjaon, valitsee jaostot ja työryhmät sekä ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta sekä, jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään neljä (4) jäsentä.

Hallituksen kokouksessaan käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13 §

Hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä, hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen
ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Erityisesti hallituksen tehtäviin kuuluu

1 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille kuuluvat asiat

2 hoitaa yhdistyksen asiat ja tarvittaessa ylläpitää yhdistyksen toimitilaa

3 hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja pitää niistä luetteloa

4 valita tarpeelliset jaostot ja työryhmät sekä muu luottamushenkilöstö sekä päättää
niiden tehtävistä ja valtuuksista

5 ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt

6 vastata yhdistyksen kehitys- ja muiden suunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta

7 valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen ja järjestöjen kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistys kuuluu tai joissa sillä on edustus sekä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimikuntiin ja tilaisuuksiin

8 hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa sekä laatia toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus

Hallitus voi myöntää yhdistyksen ansiomerkin tai pöytästandaarin henkilölle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Nimenkirjoittajat

14 §

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Lisäksi oikeus on varapuheenjohtajalla yhdessä hallituksen siihen nimeämän henkilön kanssa.

Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastus

15 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilit on jätettävä yhdistyksen toimintakertomuksen ja muiden asiakirjojen kanssa toiminnantarkastajille vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.


Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

16 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

17 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava viimeisen purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla liikunnan ja urheilun edistämiseen Varsinais-Suomessa.

18 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


   
Turun Urheilutoimittajien Kerho
«  Kesäkuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat